Prioritātes 2020./2021. mācību gadam

Liepājas Ezerkrasta sākumskolas

2020./2021. mācību gads

 SKOLAS VĒRTĪBAS

 Mērķtiecība, Sadarbība, Atbildība, Cieņa

 VĪZIJA

Radoša, tradīcijām bagāta, kvalitatīvas izglītības, konkurētspējīga un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības iestāde

 

 MĒRĶIS

Paaugstināt izglītības kvalitāti, nodrošinot mūsdienīgu mācīšanās pieeju dažādību, kas balstās uz sadarbību un jēgpilnu mācīšanos

 UZDEVUMI

 

  • Attīstīt skolēnu pašvadīto mācīšanos, nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu.
  • Attīstīt skolēnu lasītprasmi, pilnveidot lasīšanas tehniku un tekstpratību, veicināt mērķtiecīgu zināšanu pielietošanu informācijas atrašanā, pārveidošanā, analīzē, sintēzē.
  • Integrēt caurviju prasmes mācību saturā, mācot stratēģijas jeb darba paņēmienus, rosinot reflektēt par savu sniegumu un sniedzot atgriezenisko saiti.

 

  • Turpināt skolotāju savstarpējo sadarbību, kas balstās uz mērķtiecīgu mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanu un efektīgas atgriezeniskās saites nodrošināšanu.
  • Pilnveidot pedagogu digitālās kompetences, veicināt jēgpilnu IT rīku lietošanu mācību procesā, attīstīt skolēnu digitālo pratību.

 

  • Turpināt īstenot Līderis manī programmu, integrēt 7 efektivitātes paradumus un citus līderības instrumentus skolas kultūrā un mācību priekšmetos, veicināt skolēnam uzņemties atbildību par savu mācīšanos, ieviešot klasēs mērķa izvirzīšanas un sasniegšanas 5 soļu programmu.

  • Pilnveidot EKO programmas darbību, nodrošinot uzdevumu integrēšanu mācību procesā.

 

  • Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas, nodrošinot tikumisko un vispārcilvēcisko vērtību iedzīvināšanu audzināšanas procesā.