Skolas dalība projektos

2020.gada martā skola piedalās Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) Starptautiskās lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) izmēģinājuma pētījuma īstenošanā ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekta ietvaros.


No  2020.gada aprīļa skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās- logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (projekts Nr.8.2.2.0/18/1/003).

Projekta mērķis ir pilnveidot Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla zināšanas un prasmes , atbalstīt doktorantu un ārzemju akadēmiskā personāla iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās- logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, lai nodrošinātu šo jomu saturisko kvalitāti, akadēmiskā personāla atjaunotni un paplašinātu starptautiskās partnerības tīklu.

 

 


 

 

 

 

 

Tiek vērtēti starprezultāti digitālo mācību un metodisko līdzekļu aprobācijā

SIA “Uzdevumi.lv” šī gada 22. aprīlī organizēja astoto Projekta uzraudzības padomes sēdi, lai vērtētu aprobācijas starprezultātus. Jau iepriekš ziņots, ka Uzdevumi.lv projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) ietvaros izstrādājis un lietošanai skolām ieviesis jaunā satura digitālos mācību un metodiskos līdzekļus. Mācību materiāli izstrādāti atbilstoši jaunajai mācību satura pieejai un balstīti uz vispārējās izglītības iegūšanas standartu paraugprogrammām. Materiāli nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs un tiek aktīvi pielietoti jau kopš 2020./2021. mācību gada sākuma.

Aprobācijas veikšanā iesaistītās sadarbības skolas atzinīgi vērtē pieejamos materiālus, īpaši uzsverot materiālu pieejamību 1., 4., un 7. klases mācību procesa apguvei, jo šīs klases šajā mācību gadā apgūst jauno mācību saturu un kompetencēs balstītu mācību pieeju.

Uzraudzības padomes sēdē tika analizēti līdzšinējie izmantotie materiāli, apspriesta pieredze un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, kurus projekta īstenotājs Uzdevumi.lv ir apņēmies, projektu uzsākot. Partneri vienojās, ka atlikušajos divos šī mācību gada mēnešos tiks aktīvi izmantoti vēl aprobācijā neizmantotie materiāli, lai pārliecinātos, ka digitālās mācību kopas ir sagatavotas atbilstoši mācību programmas vajadzībām un ir palīgs gan skolotājiem, gan skolēniem vielas apguvē.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:​

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv


Turpinās jaunā mācību satura digitālo mācību materiālu aprobācija

Kopš 2020./2021. mācību gada sākuma SIA “Uzdevumi.lv” portālā www.uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam.  Materiāli izstrādāti ESF projekta  “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs.

            Šī gada 21. janvārī tika organizēta sestā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes diskutēja par 1. mācību semestra laikā veiktās aprobācijas rezultātiem. Izstrādātie materiāli pieejami portālā www.uzdevumi.lv un ir būtiski atvieglojuši apgūstamo jaunā mācība satura programmu gan no skolotāju, gan skolēnu puses. To apliecina arī portāla statistikas dati, kuri norāda augstu lietotāju skaita pieaugumu.

            Digitālos mācību materiālus ir izstrādājuši kvalificēti eksperti, taču būtiska ir materiālu aprobācijas iespēja, kas saturu ļauj uzlabot, pilnveidot un novērst iespējamās kļūdas, kas var tikt atklātas, materiālus pielietojot praksē. Tāpēc īpaši tika izcelti aktīvākie pedagogi no projekta sadarbības skolām, kuri ļoti aktīvi izmantojuši iespēju un pielietojuši jaunos materiālus savā ikdienas darbā. Uzdevumi.lv kā projekta īstenotājs izsaka pateicību visām sadarbības skolām un ikkatram lietotājam, kas sniedz priekšlikumus, ieteikumus, atklāj un ziņo par kļūdām. Īpašs paldies pedagogiem: Solvitai Līdumai (Liepājas Ezerkrasta sākumskola), Aigai Griniecei (Liepājas Ezerkrasta sākumskola), Līgai Segliņai (Liepājas Ezerkrasta sākumskola), Mairai Jansonei (Liepājas Ezerkrasta sākumskola), Inārai Paeglei (Allažu pamatskola) un Intai Ķergalvei (Liepājas Ezerkrasta sākumskola). Savukārt kā aktīvākajiem priekšlikumu sniedzējiem Uzdevumi.lv komanda izsaka pateicību: Verai Solovjovai (Rīgas 10. vidusskola), Margitai Jirgensonei (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija), Lindai Andžānei (Ogres 1. vidusskola) un Martai Strēlniecei (Allažu pamatskola).

            Mācību gada 2. semestris solās būt arī izaicinājumiem pilns, jo situācija valstī joprojām pieprasa distancēšanos un nosaka attālināto mācību pieejas izmantošanu skolās, tāpēc Uzdevumi.lv aicina arī pārējās Latvijas izglītības iestādes izmantot portālā pieejamos materiālus, kas atbilst jaunajam mācību standartam un ir balstīts uz kompetenču pieeju.

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv

Publicēts 2021.gada 26.janvārī.


Diskutē par aprobācijā nodoto

mācību un metodisko līdzekļu pielietojumu

 SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2020./2021. mācību gada sākuma portālā www.uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam. Materiāli izstrādāti ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs.

            Šī gada 12.novembrī tiešsaistē tika organizēta piektā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes diskutēja par aprobācijā nodotajiem izstrādātajiem digitālajiem mācību un metodiskajiem materiāliem. Tika apspriesta ne tikai jau aprobēto materiālu izmantošanas statistika un nepieciešamie uzlabojumi, bet citu starpā arī aktualizēts jautājums par pedagogu digitālo pratību. Gan valstī esošā COVID-19 situācija, gan jaunais izglītības standarts pedagogiem paredz mācību procesā arvien vairāk pielietot digitālos rīkus un materiālus, tādējādi radot noslodzi pedagogam ne tikai sagatavot mācību materiālus, bet arī apgūt papildus zināšanas un prasmes, kas saistītas ar mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu. Uzdevumi.lv projekta un portāla redakcijas komanda sniedz atbalstu digitālo rīku un digitālo mācību un metodisko materiālu pielietošanā – tiek veikta gan telefoniska un elektroniska konsultēšana, gan nodrošināts tiešsaistes atbalsts aprobācijas procesā iesaistītajiem pedagogiem.

Akcentējot mūsdienu pasaules raksturīgo tempu, globalizāciju un informācijas tehnoloģiju attīstību, izstrādātie materiāli, kas balstīti uz moderno tehnoloģiju iespēju izmantošanu, ir ļoti būtiski un nepieciešami izglītības sistēmai. Bērniem jāiemācās dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Arī skolotājiem ir nepieciešams atbalsts, lai spētu integrēt globalizācijas jaunumus izglītības saturā atbilstoši bērnu spējām, ko arī veicinās projekta ieviešana.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv

Publicēts 2020.gada 16.novembrī.


 

Portālā Uzdevumi.lv publicēts kompetencēs balstīts mācību saturs 

SIA “Uzdevumi.lv” vairāk nekā pusgadu darbojies pie mācību materiālu izstrādes, lai tie jau ar šī gada septembri būtu pieejami pedagogiem. Visā valstī tiek īstenoti vairāki izglītības paradigmas maiņas pasākumi, kur mācības skolās tiks organizētas ar jaunu kompetencēs balstītu mācību satura pieeju. Izstrādātās digitālās mācību un metodiskās kopas, kas jau ar 2020. gada augustu pieejamas portālā www.uzdevumi.lv, atbilst jaunajam pamatizglītības standartam, kas stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri un kā obligāts apgūstamais kompetencēs balstīts mācību saturs tiks īstenots 1., 4. un 7. klasēm. Portālā Uzdevumi.lv pieejams ne vien obligāto klašu mācību programmu saturs, bet pakāpeniski tiks publicēts saturs visām 1.-9. klasēm matemātikas, dabaszinību un valodu mācību jomās. Kopā ESF projekta  “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros izstrādātas 202 jaunas digitālās mācību un metodisko līdzekļu kopas.

Vairāk lasīt šeit

Publicēts 2020.gada 24.augustā.


 

Uzsākta sadarbība projektā par mācību un metodisko līdzekļu izstrādi

Liepājas Ezerkrasta sākumskola kā sadarbības partneris uzsācis dalību projektā par digitālo mācību un metodisko līdzekļu modernizēšanas un digitalizēšanas matemātikas, latviešu valodas, krievu valodas un dabaszinību mācību jomās. Tiks izstrādāti mūsdienīgi, inovatīvi un ar interaktivitāti pielietojami materiāli, lai modernizētu mācību procesu un tas atbilstu mūsdienu skolēnu prasībām. Vairāk lasīt šeit:

Publicēts 2020.gada 26.jūnijā.


 

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005)- turpinās darbs pie digitālo metodisko un mācību līdzekļu izstrādes.

Vairāk lasīt šeit:

 

Kompetencēs balstīts mācību saturs nodots recenzēšanai

SIA “Uzdevumi.lv” kopš pagājušā gada beigām īsteno ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) un 18.06.2020. notika kārtējā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā tika prezentēts projekta statuss. Projekta aktivitāšu ieviešana norit atbilstoši plānam, pilnveidots mācību saturs un izstrādātas visas paredzētās 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas matemātikas, valodu un dabaszinību mācību jomās. Jaunais mācību saturs šobrīd nodots recenzēšanai, lai nodrošinātu izstrādātā satura atbilstību jaunajam izglītības standartam un uz kompetencēm balstītā mācību pieejā. Pēc recenzēšanas jaunais mācību saturs būs pieejams 2020./2021.mācību gadam un jau septembrī tiks aprobēts projekta partneru mācību iestādēs.


 2019.gadā 2.c klase uzsāk darbību LOK projektā “Sporto visa klase”. Projekta mērķis – Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju, vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu, uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti.


2019. gadā izglītības iestāde uzsāk attīstīt izglītības iestādes kultūru un 21 gadsimta prasmes skolēnos, ieviešot Līderis manī programmu, uzsāk integrēt 7 efektivitātes paradumus un citus līderības instrumentus skolas kultūrā, mācību saturā, pilnveidojot skolēna personības raksturu un spēju atraisīt talantu katrā skolēnā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “programma līderis manī”


2019. gadā izglītības iestāde uzsāk darbību Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projektā ”Ceļš uz pārmaiņām: skolotājs kā bērna mācīšanās procesa mērķtiecīgs virzītājs ”. Projekta ietvaros izglītības iestādes pedagogiem ir iespēja mācīties un gūt pieredzi Vācijā, Somijā, Itālijā un Spānijā.


 2019.gadā izglītības iestāde piedalās programmā „Latvijas skolas soma”. Programmas mērķis ir nodrošināt katram skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar audzināšanas un mācību darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas skolas soma logo”

10. februārī kultūrizglītības programmas “ Latvijas skolas soma “ ietvaros, mūsu skolas pirmklasniekiem tika piedāvāta interesanta un aizraujoša iespēja  piedalīties Nila Īles studijas izglītojošā, digitāli muzikālā darbnīcā – “Ritma un skaņu pasaulē “.

            Caur  instrumentu saspēli bērni tika iepazīstināti ar dažādiem perkusiju instrumentiem no visas pasaules un iepazina skaņas daudzveidīgo burvību.

            Tā bija saruna mūzikas valodā, kuras laikā katram bija iespēja ne tikai skatīties un klausīties, bet arī ritmizēt līdzi ar iepriekš, mājās sagatavotiem, ritma instrumentiem. Tā bija iespēja darboties kopā ar visu ģimeni. 

 

  1. a, b, c klašu „Latvijas Skolas somas pasākums” virtuālās ekskursijas tiešsaiste Iluzionisma teātrī, muzejā Mystero.

Skolēnu atsauksmes:

Man patika triks ar monētām, jo es tagad zinu īstu burvju triku. Man nepatika mistēriju istaba, jo man viņa šķita baisa. 

Man patika ēkas izkārtojums, triki ar naudu un pūšamie burbuļi. Man nepatika triks ar zosi.

Interesantākais brīdis bija, ka iemācījos triku ar naudu.

 


2019.gadā izglītības iestāde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru darbojas Erasmus+ projekta “ Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās” metožu un instrumentu aprobācijā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “projekts mācīties būt”


2019.gadā izglītības iestāde turpina sadarbību ar Valsts akciju sabiedrību“ Ceļu satiksmes drošības direkcija” un nodrošina iespēju izglītības iestādē organizēt un pieņemt velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmenu sākumskolas skolēniem, kuri sasnieguši vajadzīgo vecumu. 2019. gadā velosipēda vadītāja apliecību ieguva 98 sākumskolas skolēni.

Attēlu rezultāti vaicājumam “iegūsti velosipēda tiesības skolā”


No 2017. gada izglītības iestāde ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda projektā “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/I/001. Izglītības iestāde projektā piedalās arī 2019. gadā un nodrošina atbalstu skolēniem – 1. un 2.klasēs pedagoga palīga darbu, psihologa pakalpojumu un mūzikas instrumentu spēles apguvi skolēniem.

 


No 2015. gada izglītības iestāde ir Junior Achievement Latvia (JA Latvia) dalībskola, kas nodrošina skolēniem uzņēmējdarbības izglītību, palīdz izprast būtiskus ekonomiskus jēdzienus, gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus personiskajā dzīvē.


No 2007. gada izglītības iestāde darbojas starptautiskajā EKO skolu programmā un ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums. Ekoskolu programmā izglītības iestāde darbojas joprojām un par aktīvu darbību programmā izglītības iestādei ir piešķirts Zaļais karogs. Izglītības iestāde vides izglītības tēmas integrē mācību saturā, sadarbojoties visiem mācību priekšmetu pedagogiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ekoskolas logo”