Vecākiem

2023./24.mācību gada pirmā Skolas padomes sanāksme plānota 20. septembrī plkst. 18.00 (ieeja uz sanāksmi pa skolas 5. durvīm, kur karogi).

Sarunas jautājumi:

1. Skolas padomes jaunā sastāva apstiprināšana.

2. Vienoties par WhatsApp grupas izveidi ātrai saziņai.

3. Skolas mācību gada aktualitātes, pasākumi ar vecāku iesaisti .

4. Individuālie mācību līdzekļi skolēniem, skolas budžets.

5. Skolotāju dienas pasākums.

6. Dažādi jautājumi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiekamies skolas padomes sēdē 05.04.2023. plkst.18!


Darba kārtībā:

 • Ieceres un to īstenošanas iespējas, uzstādot skolas pagalmā dēļu grīdu zem mājiņas;
 • Lielā talka;
 • Naudas atlikums Atbalsta biedrības kontā un skolēnu apbalvošana;
 • Vecāku organizēta Sporta diena skolēniem;
 • Citi aktuālie jautājumi.

Tiekamies skolas padomes sēdē 23.11.2022. plkst.18!

Sarunas jautājumi:

 1. Skolas budžets 2023.gadam.
 2. Atbalsta biedrības darbība.
 3. Aktuālie jautājumi.

Nākot pavasara skanējumam un gaišumam, nāk jaunas domas un notikumi Liepājas Ezerkrasta  sākumskolas ikdienas norisēs. Jau šobrīd jūtama rosība un zināmi rezultāti tam, ko Skolas padomē pārdomājām un par ko vienojāmies rudens pusē.

Šo pavasari sākam ekspertu augsti novērtētā un uz pilnu periodu akreditētā izglītības iestādē, kas pateicoties visai skolas kopienai, jau šobrīd spējīga pilnā mērā nodrošināt jauno, mūsdienīgo izglītības saturu un noturēt savas izvirzītās vērtības.

Pavasara notikumi Liepājas Ezerkrasta sākumskolā nāk ar:

 • aktīvu Eko programmas īstenošanu, kas jau šobrīd sekmējušies mūsu skolēnu aktīvās ikgadējās bateriju un makulatūras vākšanas akcijās, un turpināsies, realizējot tādas ieceres, kā: garšaugu dārziņš klasēs, otreizlietojamo lietu atdzimšana un viena paraduma maiņa ģimenē. Savu ieguldījumu skolas vides sakārtošanā varēsim sniegt arī tradicionāli tiekoties Skolas pavasara talkā 24. aprīlī plkst.18.00.
 • neatlaidīgām sarunām par sporta jautājumu risinājumu skolā. Panākta vienošanās, un iespējams skolai būs iespēja īrēt sporta zāli Lauku ielā 59, ja jaunajam īpašniekam izdosies sporta zāli atjaunot un sakārtot atbilstoši prasībām. Šobrīd novērtējam arī rastos pagaidu risinājumus, sadarbībā gan ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolu, gan Liepājas 8. vidusskolu.
 • mērķtiecīgu gatavošanos Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Attīstot mūsu skolēnu talantus, jau tapusi daudzveidīga un krāšņa programma, ko mēs vecāki varēsim izbaudīt, tiekoties Ģimeņu dienas koncertā 13. maijā plkst. 18.00 Liepājas Latviešu biedrības namā.
 • dažādu mācīšanos un citādu mācīšanās darba organizāciju, sekmējot gan mūsu bērnu prasmes, gan skolotāju pieredzi. Skolas padomes lēmums ir atbalstīt alternatīvas mācīšanās formas – arī ikgadējo Projektu nedēļu no 9. līdz 13. martam. Aicinām ģimenes rast iespēju bērniem mācīties attālināti 13.03.2020. Tādējādi marts skolēniem skolā plānots kā BRĪVA DIENA (ja saskaraties ar problēmām šajā ziņā, lūdzam, informēt Skolas padomi vai vadību). Šajā dienā skolas skolotāji piedalīsies organizētā pieredzes apmaiņas pasākumā pilsētā, bet skolēni šajā dienā mājās veiks patstāvīgu uzdevumu par projektu nedēļas tēmu “Mežs”.
 • ar līdzsvarotu budžeta sadalījumu, mācību līdzekļu atjaunošanai un jaunu tehnoloģisko risinājumu nodrošināšanai skolā. Pateicoties skolas vadības pārdomātām budžeta prioritātēm un prasmīgai argumentācijai, saņemts pašvaldības budžeta finansējums gan 15 galda datoru komplektu iegādei datorklasē, gan 30 jauniem planšetdatoriem. Izmantojot šī gada budžeta līdzekļus, plānots arī ikgadējais pirmo klašu telpu remonts un vēl vienu ugunsdrošo durvju nomaiņa skolas kāpņu telpā.
 • arī ar pašu vecāku iecerēm, ko ikgadēji sniedz mūsu finansiālais atbalsts caur Skolas atbalsta biedrību. Esam vienojušies saglabāt kā Biedrību, tā mūsu pašu vecāku iedzīvinātās ikgadējās tradīcijas. Tāpēc šopavasar, tāpat kā citus gadus, turpināsim atbalstīt savu skolēnu izcilos sasniegumus, dāvājot teicamniekiem Zelta pildspalvas ar gravējumu, bet rudenī turpināsim godināt savus skolotājus. Rēķināsimies ar nepieciešamību papildināt Atbalsta biedrības līdzekļus ar mūsu klašu ziedojumiem.
 • ieceri gūt visas skolas ģimeņu atbalstu mērķtiecīgai ziedojumu akcijai un kopīgai dāvanai, mūsu skolas skanējumam! Esam iecerējuši ziedojumu ceļā iegūt 600 euro JAUNAS SKAŅU APARATŪRAS iegādei! Jau šobrīd sakām sirdsmīļu paldies 1A klases vecākiem! Novērtējam Jūsu katra atsaucību un klases ziedojumu 90 euro apjomā, gada izskaņā, tieši šim mērķim! Ar līdzīgu atsaucību katrā klasē, mērķis un iecere par mūsu dāvinātu skaņas iekārtu skolai, varētu tikt sasniegta jau līdz šī mācību gada beigām. Līdzīgi kā lielveikalā – arī mēs, vienojoties tikai par 2,99 eur, varam panākt, lai mums pavasaris skan!

Jūsu ziedojumiem, kā vienmēr pieejams skoliņas Atbalstu biedrības konts:

Liepājas Ezerkrasta sākumskolas atbalsta biedrība

Reģ.Nr.40008096236

Lauku 54 LV – 3411

Konta Nr. LV84UNLA0050008867758

SWIFT: UNLALV2X

Tiekamies Skolas padomes sēdē 25.03.2020. plkst. 18.00, uz sarunu par skolas attīstības plānu un jauno mācību saturu!

Jaunais mācību gads, kā ierasts, Liepājas Ezerkrasta sākumskoliņā sākas ar vecāku līdzdalību un Skolas padomes tikšanos septembra pirmajās dienās.

Arī šogad darbs skolā sācies ar virkni nozīmīgu jaunumu mums un mūsu bērniem.

Par vasarā paveikto skolas vides labiekārtošanā un mācību darba plānošanā varējām pārliecināties gan apskatot skolas labiekārtotās klases un gaiteņus, gan noklausoties skolas vadības ziņojumu par ievērojamo ieguldījumu mācību satura pilnveidē un nākotnes pasākumu plānošanā.

Aktuālākais šobrīd:

 • Vasarā aktīvi strādājot, jaunu un pārdomātu veidolu, uzlabojot bērnu ērtības un sekmējot ēšanas kultūru, ieguvis mūsu skoliņas lielais gaitenis;
 • Uzsākot jauno mācību gadu, pilnībā nostiprinājies mūsu skolas nākotnes redzējums un vīzija, ko izgaismojušas tik raksturīgās un nu jau precīzos vārdos nosauktās mūsu skolas vērtības – mērķtiecība, sadarbība, atbildība un cieņa, tādējādi, izceļot un iezīmējot to nozīmi mūsu bērnu izaugsmei un sasniegumiem nākotnē.
 • Strādājot pie mācību satura pilnveides, ir saprasts, kādas pārmaiņas ir nepieciešamas un skolas komanda ir gatava tās īstenot, jau šobrīd spējot atbildēt uz jautājumiem – kādu vēlas redzēt skolu nākamajā mācību gadā un kā to īstenot.
 • Pilnveidoto mācību saturu, atbilstoši katrā klasē apgūstamajām prasmēm, caurvij gan nosauktās skolas vērtības, gan Eko programmas un programmas “Līderis manī” virzieni.
 • Īstenojot jauno mācību saturu, caur visiem mācību priekšmetiem, skolas pedagogi savstarpējā sadarbībā, novēršot līdzšinējo sadrumstalotību, par galvenajiem mērķiem izvirzījuši: attīstīt mūsu bērnu lasītprasmi, prasmi plānot laiku un izvirzīt uzdevumus, sekmēt digitālās prasmes, akcentēt bērna rakstura veidošanā sadarbības prasmes un cieņpilnas attieksmes veicināšanu, veicināt bērnu izpratni un rīcības ekoloģiska dzīves veida īstenošanai, zināt, novērtēt un cienīt Latvijas vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu, ikdienā novērtēt savu sniegumu un sekmēt izpratni par to, ko darīt tā uzlabošanai.
 • Mūsu skoliņā joprojām par prioritāti izvirzīta augsta mācību kvalitāte, mērķtiecīgi turpinās iesāktie projekti un bērniem tiek piedāvātas daudzveidīgas fakultatīvās nodarbības.
 • Šajā gadā mūs kā vienmēr sagaida un aicina plašs ārpusklases notikumu un Eko pasākumu plānojums.**

Lai nodrošinātu visu iecerēto mērķu īstenošanu, skolas direktore un skolotāju kolektīvs aicina katru mūsu ģimeni, ik dienas, savstarpēji sadarbojoties, stiprināt mūsu vienoto kopienu: skolas kolektīvs, skolēns un vecāki, radot interesi par visu iepriekšminēto un kopīgi gūstot atbildi uz mums svarīgāko jautājumu: kāpēc bērns nāk uz skolu?

Lēmumi:

 • Vienbalsīgi pieņemts lēmums veikt izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos (17.p. redakcija – cieņpilna attieksme, izsakot savu viedokli; iekļauts arī papildinājums par vecāku līdzatbildību skolēna ilgstošas prombūtnes laikā) un vērtēšanas kārtībā, mājas darbu apjoma regulēšanai*.
 • Izveidota vienota rakstu darbu kārtība*.
 • Vecāki izsaka gatavību līdzdarboties Rudens svētku svinībās septembrī, radot klases kopējās kompozīcijas “Rudens mūsu pagalmā” un piedaloties skolas “Miķeļdienas gadatirdziņā” š.g. 27. septembrī.
 • Vecāki atbalsta “Skolotāju dienas svinību” tradīcijas turpināšanu mūsu skolā – š.g. 4.oktobrī no plkst. 10.15 – 12.15, nodrošinot vecāku vadītas stundas savās klasēs, skolēnu karjeras attīstībai.**
 • Vecāki atbalsta skolu akreditācijas procesā.
 • Vecāki iesaka pārskatīt Skolas padomes nolikumu un Atbalsta biedrības darbības virzienus.
 • Vecāki lūdz aktualizēt satiksmes noteikumu ievērošanas un mūsu autovadītāju braukšanas kultūras jautājumu skolas mikrorajona teritorijā, saglabājot cienpilnas savstarpējās attiecības un visu pušu interešu ievērošanu, bērniem ceļā uz un no skoliņas.

Sirsnīgs paldies katram Skolas padomes dalībniekam par veltīto laiku un domu apmaiņu šajā tikšanās reizē!

Tiekamies jau 13.11.2019. plkst. 18.00

Skolas padome

*Visi saistošie dokumenti vecākiem pieejami skolas mājaslapā.

**Kopējo pasākumu kalendārs – skolas mājas lapā (mēneša aktualitātes, katra mēneša sākumā)


Iepazīties ar skolas padomes Atbalsta biedrības darbu, varat, spiežot šeit.


Rudens ir laiks, kad daba iekrāsojas visdažādākajās krāsās, ļaujot sajust jaunas emocijas un iespaidus par brīnumainajām pārvērtībām apkārtējā vidē. Manam dēliņam šis ir jau otrais rudens Ezerkrasta Sākumskolā, kas nāk ar jauniem izaicinājumiem un iespējām. Man kā mammai – ar jaunu un nebijušu pieredzi, jo dēlam augot es augu līdz ar viņu, sastopos ar vēl nebijušām situācijām un allaž esmu pārdomās – kā pareizāk rīkoties šādā brīdī, iesaistīties vai tomēr atstāt risinājuma meklēšanu pilnīgi viņa paša rokās… Arvien vairāk piekrītu apgalvojumam, ka par labiem vecākiem nepiedzimst, to apgūst dzīves laikā un jāmācās ir visu mūžu.

Man personīgi šis jaunais mācību gads ir iesācies ar ļoti lielu izaicinājumu, atbildību un pilnīgi jaunu pieredzi – Ezerkrasta sākumskolas vecāku Padomes vadīšanu. Liels paldies manai priekštecei Diānai Līdumai par uzticēšanos! Atceros, kā pirmajā mana dēla mācību gadā es ar lielu interesi nācu uz pirmo sapulci, pēc tam arī, protams, uz visām pārējām, jo nevarēju vien beigt priecāties par to, kā viss ir mainījies salīdzinājumā ar to laiku, kad pati biju skolniece. Ir tik forši, ka katram no mums, vecākiem, ir dota šī brīnišķīgā iespēja būt par daļiņu no mūsu bērnu ikdienas – padarot to krāsaināku, daudzveidīgāku un interesantāku ar kādu radošu ideju. Es no sirds ticu, ka katrs cilvēks ir spējīgs darīt brīnumus un nevienam no mums nevajadzētu domāt: „Bet ko gan es viens varu iesākt…” Dažreiz apkārtējiem vien jāizjūt līdzcilvēka aizrautība, jo tieši AIZRAUTĪBA ir lielākā pasaules vērtība! Tā spēj paveikt daudz vairāk kā nauda, vara un ietekme. Un tā ir īpašība, kas pilnīgi noteikti piemīt visiem tiem vecākiem, kas iesaistās vecāku Padomes darbā. Pārējiem ir jānotic maniem vārdiem un jāatnāk kaut uz vienu sapulci un jāieskatās mūsu aizrautībā mirdzošajās acīs, runājot par nākotnes plāniem un iecerēm mūsu skoliņā! Īpaši vēlos uzrunāt pirmklasnieku vecākus! Mēs katrs varam paveikt kaut mazumiņu, bet kopīgiem spēkiem būsim sasnieguši lielas lietas!

Novēlu nebaidīties sapņot, ticēt un cerēt, ka Jūsu paši kvēlākie sapņi reiz piepildīsies. No savas personīgās pieredzes varu pilnīgi droši to apliecināt – nepārstājot domāt par savu sapni, domas agrāk vai vēlāk nonāk „kosmosā” un uz zemes notiek brīnumi, kam vēlāk pat grūti noticēt! Vien nepārstājiet ticēt! Veiksmīgu un ļoti radošu visiem šo jauno mācību gadu! Daudz pacietības Jums un Jūsu bērniņiem zinību ceļu mērojot!

skolas padomes nolikums001 skolas padomes nolikums002