,

Rudenim nākot, mūsu domas un darbi jau atkal ved skoliņas virzienā..

Rudenim nākot, mūsu domas un darbi jau atkal ved skoliņas virzienā, solot jaunu notikumu virkni mūsu bērnu un ģimeņu ikdienas ritmā!

Uzsākot jauno mācību gadu, kā ierasts, septembra pirmajā nedēļā tikāmies Skolas padomes un Atbalstu biedrības sanāksmē. Dienas kārtībā aktuālākais jautājums par to, kā tiks organizēts skolas darbs šajā mācību gadā. Kas skolā paveikts, lai sagaidītu mūsu skolnieciņus un ko no ierastā pasākumu plānojuma vēlēsimies īstenot un saglabāt?

Direktores sniegtā informācija apliecina, ka šī brīža situācijā, organizējot mācību procesu skolā, ieguvums ir skolas ēkas ērtais plānojums un plašā teritorija. Tas ļauj nodrošināt ērtu skolēnu plūsmu ikdienā, pēc iespējas mazinot klašu savstarpējos kontaktus:

  • Skolas pieejamībai atvērtas visas astoņas durvis, tās numurējot un atvieglojot skolēniem piekļuvi tieši savai klasei. Vecāki lūgti skolā ierasties tikai pēc saskaņojuma ar klases audzinātāju vai administrāciju.
  • Bērnu savstarpējās saskarsmes mazināšanai, pārkārtots ēdināšanās process, tā nodrošināšanai pielāgojot arī aktu zāli (ar pieeju katrai klasei no savu telpu puses).
  • Stundu laiku plānojumā saglabāti divi garie starpbrīži – viens pusdienu ēšanai, otrs laukā iešanai.
  • Skolas teritorija sadalīta sešos laukumos, kurus klases apmeklē katru savā reizē. Bērni laukumus jau paspējuši iedalīt labajos un sliktajos, zinot, ka vairāk aktīvas darbībās spēj izdomāt sporta laukumā un “Zaļajā klasē”, nekā laukumos zem ābelēm vai riekstu koka. Lūgums bērnus atbalstīt ar idejām un rotaļu piedāvājumiem, ko iespējams īstenot arī līdz šim mazāk aktīvi apgūtajā skolas teritorijā.
  • Skolas kārtība paredz, ka ikdienā skolēni uzturas savās klasēs un pa skolu nepārvietojas. Skolotāji nāk pie bērniem. Tomēr, padomāts arī par bibliotēkas pieejamību (katrai klasei noteiktos laikos) un fakultatīvo nodarbību saglabāšanu. Koris “pārvēršas” par katras klases ansamblīti, bet deju kolektīva dalībnieki turpina uzsāktās deju gaitas, kolektīvam trenējoties skolas īrētajās sporta zāles telpās pēc mācību stundām. 1. klašu skolniekiem saglabātas divas pagarinātās dienas grupas.
  • Domājot par pasākumu norisi – bērniem atļautas gan klašu rudens ekskursijas, gan kopīgi pasākumi klašu ietvaros.

Direktores vietniece ārpusklases darbā informē, ka šogad atcelts tradicionālais Miķeļdienas gadatirdziņš, bet Skolas padome aicina ģimenes atbalstīt tādu skolas tradīciju saglabāšanu, kā:

  • Rudens kompozīciju izstādes izveidi skolas pagalmā. Ģimenes tiek aicinātas radoši darboties un pārsteigt! Šim gadam izaicinošā tēma – “Laiks”. Izstādes uzstādīšana plānota 28. un 29. septembrī.
  • Skolotāju dienas svinību ilggadējās tradīcijas saglabāšanu. Arī šogad Skolas padome un Atbalsta biedrība apņemas parūpēties par saldu pārsteigumu mūsu skolotājiem, bet katras klases vecākus lūdz atsaukties un iesaistīties, lai noorganizētu pašu vecāku vadītu stundu savas klases skolēniem š.g. 2. oktobrī, laikā no plkst. 10.00 – 12.00. Tikai ar vecāku atbalstu un līdzdalību ir iespējams saglabāt šo mūsu skoliņas tradīciju un parādīt bērniem to, cik dažādas var būt mācības. Līdz šim mēs esam pratuši īstenot visdažādākos risinājumus gan klases telpās, gan ārpus tām. Tie ir bijuši kino un teātru apmeklējumi, pastaigas un ekskursijās pilsētas ielās, ciemošanās uzņēmumos un lauku sētās. Radošu darbnīcu un kopīgu spēļu izspēle klasē, skolā, tās teritorija vai ārpus tās. Tie ir bijuši aizraujoši mūsu profesiju, piedzīvojumu un vaļasprieku demonstrējumi, rādot filmas, foto, inventāru, stāstot, daloties pieredzē vai organizējot aktīvu darbošanos. Pa vienam, vai vairākiem vecākiem apvienojot kopējus spēkus, tapušas neaizmirstamas mājturības, sporta, vēstures, sociālo zinību, bibliotēkas, sabiedriskās drošības, mūzikas un mākslas stundas! Skolas padome un Atbalstu biedrība aicina arī šogad dāvināt skolotājiem svētku brīdi, vecākiem pašiem uzņemoties audzinātāja lomu klases bērniem. Šogad īpaši atbalstāmas tās kopīgās skolēnu un vecāku aktivitātes, kas realizējamas ārpus skolas un tās teritorijas (īpaši vecāko klašu skolēniem). Ar iepriekšēju saskaņojumu, 1 līdz max 5 vecākiem, pieejamas būs arī savu klašu telpas. Iespēja izmantot skolas telpas un teritoriju aktuālāka varētu būt tieši pirmo klašu vecākiem, kuriem visas klases bērni vēl ir maz pazīstami un vēl tikai iegūstama neparastā pieredze šādas “tradīcijas” īstenošanā. Klases vecāku iespējas nodrošināt saviem bērniem šo cita veida mācīšanos aicinām apzināt līdz š.g. 21. septembrim. Lūdzu, dodiet ziņu, ja rodas kādas organizatoriskas problēmas, jautājumi un neskaidrības klases stundu nodrošināšanā!

Skolas padome un Atbalstu biedrība arī šoreiz vēlas teikt lielu jo lielu paldies vecākiem un klašu grupām par atsaucību un ziedojumiem, kas sniegti, atbalstot gan ieceri par jaunas skaņu aparatūras iegādi skolā, gan “zelta pildspalvu” dāvināšanu skolēniem par teicamām sekmēm, gan biedrības uzturēšanu kopumā!

Jūsu ziedojumiem, kā vienmēr pieejams skoliņas Atbalstu biedrības konts:

Liepājas Ezerkrasta sākumskolas atbalsta biedrība

Reģ.Nr.40008096236

Lauku 54 LV – 3411

Konta Nr. LV84UNLA0050008867758

SWIFT: UNLALV2X

Paldies katram Skolas padomes un Atbalstu biedrības dalībniekam par veltīto laiku un sniegto viedokli šajā tikšanās reizē! Atkal redzēšanos plānojam 25. novembrī!

Vēlot zeltainu rudeni, saules staru un veselību ikvienam!

Skolas padomes dalībnieki