Projekts “Ceļš uz pārmaiņām: skolotājs kā bērna mācīšanās procesa mērķtiecīgs virzītājs”

Apstiprināts Erasmus+ projekts “Ceļš uz pārmaiņām: skolotājs kā bērna mācīšanās procesa mērķtiecīgs virzītājs”

Šobrīd valdošā sociālā, ekonomiskā, kā arī tehnoloģiskā vide ir strauji mainīga un neparedzama, tāpēc skolotājam jānodrošina mācību pieredze, kas ļauj apgūt prasmes, kuras būtu iespējams pārnest uz jaunu, iepriekš nepieredzētu situāciju.
Lai skolā varētu ienākt pārmaiņas, īpaša uzmanība jāvelta katra skolotāja profesionālo kompetenču pilnveidei. Projekts “Ceļš uz pārmaiņām” (Nr: 2019-1-LV01-KA101-060239) skolotājiem nodrošinās iespēju mācīties un gūt pieredzi sadarbības partneru izglītības iestādēs, lai uzlaboto mācību kvalitāti un skolā varētu ienākt mūsdienīgas pārmaiņas.
Projekts tiks īstenots 2019./2020. mācību gada laikā. Šajā periodā 8 skolotājiem būs iespēja piedalīties apmācībās un pieredzes apmaiņā Vācijā, Itālijā, Somijā un Spānijā.


Īstenota pirmā mobilitāte – dalība apmācībās
“Interaktīva mācīšana – Izglītojošu spēļu un jaunu
tehnoloģiju lietošana skolēnu motivācijas uzlabošanai”

2019. gada 14.-18.oktobrī skolotājas Līga Segliņa un Anda Nāckalna piedalījās “Eruditus Valodu skolas” veidotos kursos “Interaktīva mācīšana – Izglītojošu spēļu un jaunu tehnoloģiju lietošana skolēnu motivācijas uzlabošanai”, kas norisinājās Konstancē, Vācijā.

Šo kursu izvirzītie mērķi ir veicināt un uzlabot sapratni par interaktīvās mācīšanas metodēm (izglītojošām spēlēm un WEB 2.0 rīkiem), iemācīt kā WEB 2.0 rīki var būt atbalsts mācību procesā, personīgi iepazīt interaktīvās mācīšanas metodes pozitīvo ietekmi uz skolēna motivāciju, nodrošināt starpkultūru vidi pieredžu un prasmju dalīšanai, kā arī uzlabot saskarsmes spējas, strādājot internationālās darba grupās.

Šo kursu rezultātā dalībnieki ir kļuvuši radošāki savā mācīšanas pieejā, kā arī demonstrējuši prasmi plānot mācību stundas atbilstoši mūsdienīgam mācīšanās procesam. Aktivitāte ir veicinājusi skolotājus sagatavot mācību materiālus, lai tie būtu motivējoši un pievilcīgi, lietojot un izvēloties atbilstošas metodes un paņēmienus, lai stundās lietderīgi spētu izmantot gan tādus mūsdienu mācību rīkus kā informācijas tehnoloģijas, kā arī prastu iegūt zināšanas interaktīvā mācīšanās procesā brīvā dabā.


Veiksmīgi noslēgušās apmācības
“Gandarījuma pilna pieredze skolā:
Stratēģijas un prasmes skolotājiem”

Skolotājas Anna Taimiņa un Dana Hova ir veiksmīgi atgriezušās no apmācībām “Gandarījuma pilna pieredze skolā: Stratēģijas un prasmes skolotājiem”, kuras norisinājās 2019.gada 4.-9.novembrī Florencē, Itālijā.

Apmācību laikā skolotājas ir izpratušas nozīmi veicinošas un motivējošas vides veidošanai skolā, lai samazinātu pirmslaicīgas mācību pamešanas risku. Skolotājas ir sagatavotas izvirzīt sasniedzamu mērķi un izvēlēties atbilstošas metodes, kas sniegs skolēnam gandarījuma un izdošanās sajūtu un veicinās augstāku pašvērtējumu, ciešāku sadarbību un iesaistīšanos starp skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm.

Mobilitātes laikā veidoti jauni kontakti ar kolēģiem no Vācijas, Somijas, Horvātijas un Spānijas.


Noslēgusies dalība apmācībās
“Izglītības inovācija Somijā”

Skolotājas Dace Bunka un Dana Hova atgriezušās pēc veiksmīgi noslēgtas dalības apmācībās “Izglītības inovācija Somijā”, kas norisinājās 2020.gada 27.-31.janvārī Joensu, Somijā.

Projekta dalībnieki ir guvuši ieskatu, kā Somijas izglītības sistēma ir kļuvusi par vienu no pasaulē visaugstāk novērtētajām izglītības sistēmām. Tā ir sistēma, kas balstīta uz cieņu pret katra skolēna individuālo attīstību, kā arī iespēju katram skolēnam attīstīt savu unikālo personību. Šī pieredze un zināšanas ir neatsveramas Liepājas Ezerkrasta sākumskolas līdzšinējā darba izvērtēšanā, kā arī turpmākās attīstības stratēģiskā sasniegšanā. Mobilitātes laikā dalībnieki ieguvuši gan zināšanas, gan apmeklējuši vairākas Somijas izglītības iestādes.


Ar virtuālu mobilitāti noslēdzas
projekts “Ceļš uz pārmaiņām”

Par spīti ceļošanas ierobežojumiem veiksmīgi noslēdzies projekts “Ceļš uz pārmaiņām” 2021.gada maijā pēdējo mobilitāti īstenojot virtuāli. Tiešsaistes platformā Zoom tikāmies par CEIP Ciudad de Oscua skolu Spānijā un apmainījāmies pieredzē un labajā praksē.

CEIP Ciudad de Oscua ir mācību iestāde, kurā aktīvi tiek praktizēta mācīšanās, kas balstīta uz sadarbību,
lai uzlabotu skolēnu sociālos ieradumus. Skola strādā ar inovatīvām metodēm, kas fokusējās uz darbu ar
skolēniem ar dažādām valodas problēmām, tai skaitā disleksiju. Pateicoties mobilitātei, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas rīcībā ir nonākušas jaunas platformas un metodes, lai atbalstītu skolēnus ar mācību traucējumiem. Virtuālās mobilitātes laikā, projekta dalībniekiem tika piedāvāts ieskats aktivitātēs, kādas tiek lietotas, lai nodrošinātu visiem skolēniem vienādas iespējas, neraugoties uz viņu izcelsmi, piederību, personīgajām prasmēm un spējam. Šis bija arī pozitīvs paraugdemonstrējums kā pievienot starptautisko dimensiju mācību procesā.


Projekta rezultāti

Projekta “Ceļš uz pārmaiņām” ietvaros tika īstenotas četras mobilitātes – trīs no tām klātienē, bet viena – tiešsaistē.
Diviem skolotājiem bija iespēja piedalīties apmācībās Vācijā, divi skolotāji piedalījās apmācībās Itālijā, bet
divi skolotāji varēja iepazīties ar Somijas izglītības sistēmas inovācijām apmācībās un mācību iestāžu
vizītēs. Lai gan pēdējā darba ēnošanas mobilitātē bija paredzēt piedalīties vien diviem skolotājiem, šī
mobilitātes tika īstenota tiešsaistē, tāpēc vienojoties ar partnerinstitūciju un nepaaugstinot projekta
īstenošanas izmaksas, tajā piedalījās 9 skolotāji.

No 15 dalībniekiem, kuri piedalījās četrās dažādās mobilitātēs, visi jutās apmierināti ar savu pieredzi. Gandrīz puse dalībnieku uzskata, ka dalība projektā ir uzlabojusi viņu nodarbinātības iespējas. 60% dalībnieku uzskata, ka ir attīstījuši savas zināšanas profesionāli, bet 87% dalībnieku redz praktisku ieguvumu sava darba veikšanai, kā arī ir uzlabojuši savu spēju novērtēt prasmes un kompetences formālā un neformālā mācību vidē. 93% dalībnieku juta iespēju savas jauniegūtās prasmes dalīt ar kolēģiem, kas uzskatāms par ieguvumu gan dalībnieku profesionālajā pilnveidē, gan skolas attīstībā.
Vairāk kā 80% dalībnieku saskatīja projekta pozitīvu ietekmi gan mācību procesa organizēšanā, gan
iespējās turpmākai dalībai starptautiskos projektos.

Projekta īstenošanas laikā apkopotā noderīgā informācija apkopota arī prezentācijā (angļu valodā), kuru varat apskatīt šeit.