Projekti

2020.gada martā skola piedalās Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) Starptautiskās lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) izmēģinājuma pētījuma īstenošanā ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekta ietvaros.


No  2020.gada aprīļa skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās- logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (projekts Nr.8.2.2.0/18/1/003).

Projekta mērķis ir pilnveidot Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla zināšanas un prasmes , atbalstīt doktorantu un ārzemju akadēmiskā personāla iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās- logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, lai nodrošinātu šo jomu saturisko kvalitāti, akadēmiskā personāla atjaunotni un paplašinātu starptautiskās partnerības tīklu.

 


2019.gadā 2.c klase uzsāk darbību LOK projektā “Sporto visa klase”. Projekta mērķis – Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju, vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu, uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti.


2019.gadā izglītības iestāde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru darbojas Erasmus+ projekta “ Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās” metožu un instrumentu aprobācijā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “projekts mācīties būt”


2019.gadā izglītības iestāde turpina sadarbību ar Valsts akciju sabiedrību“ Ceļu satiksmes drošības direkcija” un nodrošina iespēju izglītības iestādē organizēt un pieņemt velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmenu sākumskolas skolēniem, kuri sasnieguši vajadzīgo vecumu. 2019. gadā velosipēda vadītāja apliecību ieguva 98 sākumskolas skolēni.

Attēlu rezultāti vaicājumam “iegūsti velosipēda tiesības skolā”


No 2017. gada izglītības iestāde ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda projektā “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/I/001. Izglītības iestāde projektā piedalās arī 2019. gadā un nodrošina atbalstu skolēniem – 1. un 2.klasēs pedagoga palīga darbu, psihologa pakalpojumu un mūzikas instrumentu spēles apguvi skolēniem.

2021./2022.m.g. darbs projektā turpinās. Projekta ietvaros tiek nodrošināts pedagoga palīga atbalsts 1., 2., 3.klasēs.

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-1.jpg


No 2007. gada izglītības iestāde darbojas starptautiskajā EKO skolu programmā un ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums. Ekoskolu programmā izglītības iestāde darbojas joprojām un par aktīvu darbību programmā izglītības iestādei ir piešķirts Zaļais karogs. Izglītības iestāde vides izglītības tēmas integrē mācību saturā, sadarbojoties visiem mācību priekšmetu pedagogiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ekoskolas logo”