Eko Skola

Ekoskolas programmu Liepājas Ezerkrasta sākumskolā vada skolotāja Sigita Roga, sadarbojoties ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, skolēniem un viņu vecākiem.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

IMG_3598

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 168 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

PROGRAMMA DARBOJAS

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome
 • Skolas Vides pārskats
 • Skolas Vides rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību procesu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Veselīgs dzīvesveids
 • Skolas apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži

Ekoskolu programmmas ietvaros VIF šobrīd īsteno arī vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu vasaras forumus un Globālo Rīcības dienu. Plašāku informāciju var iegūt Ekoskolu sociālo tīklu lapā draugiem.lv

EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

EKOSKOLU GLOBĀLĀ RĪCĪBAS DIENA

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēni visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesaista pasākumos sabiedrību. Ierasts, ka Rīcības dienas notiek novembrī.
Stāsti, video un attēli no visas pasaules tiek publicēti starptautiskajā Ekoskolu programmas mājaslapā: www.eco-schools.org/wda, lai skolēni un skolotāji varētu aplūkot cits cita veikumu un iedvesmoties tālākai rīcībai.
Globālajai rīcības dienai Ekoskolas var reģistrēties starptautiskajā mājaslapā: www.eco-schools.org/wda/how-to/register-for-wda/.
Plašāka informācija pieejama: www.eco-schools.org/wda


VIDES KODEKSS

VESELĪGUS PRODUKTUS

SAVĀ GROZĀ LIEC,

AR DĀRZEŅIEM UN AUGĻIEM

PIE VESELĪBAS TIEC!

 

VINGRO, SPORTO, ATPŪTIES,

RITENIS LAI KĻŪST TEV DRAUGS!

DROŠI KĀJĀM MĀJĀS EJ,

LAI VESELĪBĀ VAIGI SMEJ!

 

KĀ MAZĀS, ČAKLĀS SKUDRIŅAS

ČAKLI SAVĀC APKĀRTNI!

TU ATKRITUMUS SAŠĶIRO,

LAI DABAS MĀTE UZELPO!

 

MĒS SAVU SKOLU UZKOPSIM

UN ZAĻĀKU TO DARĪSIM!

 

NĀC,IESIM VIENU CEĻU MĒS

UN KOPĀ LIETAS DARĪSIM!

JO GRIBAM VISU IZPĒTĪT,

IZZINĀT UN PASTĀSTĪT.

 

NĀC IESAISTIES, NĀC PIEDALIES,

100 LABUS DARBUS PADARĪT!

 


2021./2022.māc.g. EKO gada tēma-VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Septembris – SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE.

Oktobris – VESELĪGS DZĪVESVEIDS.

Novembris – ENERĢIJA.

Decembris – ATKRITUMI.

Janvāris – TRANSPORTS.

Februāris – PĀRTIKA.

Marts – ŪDENS.

Aprīlis – MEŽS.

Maijs – BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA.