,

Attālinātā mācību procesa norise skolā.

Pamatojoties uz 07.04.2020. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta    2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” noteikumu        1.1. apakšpunktu, ārkārtas situācija valstī tiek pagarināta no 14.aprīļa līdz 12.maijam. Pamatojoties uz valstī noteikto kārtību, skolā skolēni turpinās  mācību saturu apgūt attālināti.

Šajā laikā mācību priekšmetu stundu saraksts un mācību satura plānojums ir mainīts. Skatīt mācību priekšmetu stundu sarakstu šeit

Izglītības iestādes pedagogi veic savus darba pienākumus attālināti (no mājām) pēc iestādes direktora noteiktās kārtības un darba grafika.

Skolēns, ar vecāku atbalstu, plāno savu mācīšanos. Izpilda skolotāja norādījumus, veic uzdevumus.

Komunikācija:

E-klases pasts;

Web;

Telefoniski.

Klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotājs, sazinoties ar vecākiem, pārrauga skolēna mācīšanās procesu.

Problēmjautājumu gadījumos zvanīt skolas direktorei Dacei Gedrovičai ( m.t. 29747983) vai direktores vietniecei mācību darbā Norai Kirhnerei (m.t. 29913360), vai sazināties caur e-klases pastu.

Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt e-klases pastā vai zvanīt

skolas sociālam pedagogam Andai Ceirulei (m.t. 28345671)

Atbalstu vecāki, skolēni un pedagogi var saņemt arī pie Liepājas Pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem. Vairāk skatīt šeit:

Uz produktīvu sadarbību!

Skolas vadība